BIÊN BẢN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

BIÊN BẢN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

BIÊN BẢN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

 

Hôm nay, ngày …. Tháng… năm 20….; tại HCM, Chúng tôi gồm :

BÊN ABÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC (Sau đây được gọi là "Bên A")

  • Ông: Đinh Văn Danh

  • CMND số: 064089000185

  • Là  chủ SHOP Đồ Chơi Tình Yêu 76/24/2 đường 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

BÊN B: BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC (Sau đây được gọi là "Bên B")

  • Ông:

  • CMND số:

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc mua hàng, ngày …/…/20… mà hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

Bên A đã nhận đủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: .......

 

Hotline